Повний перелік останніх надходжень книжкових видань

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник/ Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін.
Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник/ Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін.

Право інтелектуальної власності: авторсько-правовий аспект: навчальний посібник / Т.І. Биркович, І.С. Бондар, Р.Б. Шишка та ін. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2015.- 280 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні положення правової охорони і захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

На основі норм основних міжнародних і національних нормативно-правових актів та Конституції України, Цивільного кодексу України висвітлюються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, дається правова характеристика окремим групам об'єктів інтелектуальної власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорам у сфері інтелектуальної власності та досліджуються механізми захисту прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика: практичний посібник
Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика: практичний посібник

Інтелектуальна власність. Законодавство, судова практика: практичний посібник. - К.: "Центр учбової літератури", 2016. - 344 с.

Посібник розрахований на суб'єктів права інтелектуальної власності - творців об'єкта права інтелектуальної власності (авторів, виконавців, винахідників тощо), інших осіб, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору, суддів, адвокатів, а також студентів вищих навчальних закладів, які готують фахівців в галузі права.

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник
Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник

Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти: навчальний посібник / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. - К.: «Центр учбової літератури», 2014. - 276 с.

Дослідження присвячене комплексному вивченню теоретичних та практичних аспектів формування, використання та управління інтелектуальною власністю в умовах глобалізаційних викликів сучасності. Особлива увага приділяється проблемам комерціалізації інтелектуальних продуктів, висвітленню специфіки правової охорони та захисту об'єктів інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.

Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної роботи, термінологічний словник, витяги з актуальних нормативно-правових актів та типові бланки форм ведення документації.

Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник
Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник

Мікульонок І.О. Інтелектуальна власність: навчальний посібник / І.О. Мікульонок. - 3-тє вид. - К.: Кондор-Видавництво, 2015. - 242 с.

В посібнику викладено основи інтелектуальної власності, висвітлено питання, пов'язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.

Лазебний B.C. та ін. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник
Лазебний B.C. та ін. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник

Лазебний B.C. та ін. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник / B.C. Лазебний, Г.М. Розорінов , С.В. Толюпа. - K.: «Видавництво Ліра-К», 2014. — 160 с.

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути: авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їx аналіз ведеться як із позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій галузі, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам.
Посібник може бути корисним науковим працівникам, діяльність яких пов'язана з технічною творчістю.

Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.)
Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.)

Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (6 жовтня 2014 p.) / Ю.Л. Бошицький, Гарі Френсіс., Міхал Швантнер та ін. – Вип. 1. - K.: Видавництво Ліpa-K, 2014. -312 с.

У матеріалах четвертої науково-практичної конференції, організованої спільно КУП НАНУ та BOIB, присвяченої сучасним викликам та актуальним проблемам права інтелектуальної власності в Україні та Європі, опубліковано статті провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, відомих громадських діячів, молодих вчених, аспірантів та студентів. У збірнику матеріалів проаналізовано існуючі теоретичні та практичні проблеми у законодавчо-правовій, економічній та міжнародній сферах інтелектуальної власності. В авторських статтях досліджуються сучасні виклики й загрози, що постали перед національною системою інтелектуальної власності, та наводяться шляхи оптимального вирішення нагальних прикладних проблем в цій царині, зокрема, проблем у сферах освіти, міжнародного регулювання, національної конкурентоздатності, авторського й суміжних прав, торговельних марок, корисних моделей тощо.

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва
Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва

Методика державної науково-технічної експертизи сортів рослин. Методи визначення показників якості продукції рослинництва/ За ред. С.О. Ткачик. - 4-те вид. - Вінниця: TOB «Нілан-ЛТД», 2015.-160 с.

У виданні представлено методи технологічної оцінки зерна різних ботанічних видів та продуктів його переробки, основні методи оцінки технологічних якостей, а також принципи, методи, реактиви й обладнання для виконання аналізів і визначень хімічної якості рослинної продукції. Видання включає методики електрофорезу запасних білків та методи молекулярно-генетичного аналізу.

Патентознавство: навчальний посібник
Патентознавство: навчальний посібник

Патентознавство: навчальний посібник/ [укл.: Л.Г. Ніколайчук, Л.Б. Демидчук]. - Львів: Видавництво ЛІKA, 2015. - 172 с.

Навчальний посібник призначено для методичного забезпечення вивчення навчальної дисципліни «Патентознавство». Посібник містить програму дисципліни, методичні вказівки щодо опрацювання і засвоєння теоретичної частини курсу та виконання семінарських, практичних занять, а також теми і методичні вказівки до виконання самостійної роботи, тести (100 завдань). У додатках вміщено витяги з законодавчих нормативних актів та довідкові дані. Подано широкий перелік основних і додаткових джерел з навчальної дисципліни «Патентознавство».

Кірін Р.С. Патентологія: монографія
Кірін Р.С. Патентологія: монографія

Кірін Р.С. Патентологія: монографія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова. — Дніпропетровськ: НГУ, 2015. - 424 с.

Розглянуто систему патентного права в Україні. Викладено основні положення законодавства України з питань патентного права та його правової охорони. Відображено відомості про проведення патентних досліджень та складання звіту про них. Проаналізовано етапи виявлення винаходу та проведення експертизи заявки на об’єкти промислової власності. Розглянуто порядок одержання патенту. Наведено права й обов'язки суб'єктів патентного права. Викладено відомості про комерціалізацію об'єктів патентного права і договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти патентного права тa ноу-хау. Висвітлено питання міжнародного співробітництва у сфері патентного права.

Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: практикум
Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: практикум

Кривунь В.С. Інтелектуальна власність: практикум / В.С. Кривунь, О.С. Корчак. - Краматорськ : ДДМА, 2012. - 232 с.

Практикум дає змогу поступово ознайомитися з особливостями складання заявок на винаходи та корисні моделі як теоретично, так і на прикладі описів уже запатентованих винаходів і корисних моделей. Вивчення матеріалу здійснюється шляхом вирішення низки завдань, націлених на розвиток гнучкості мислення та розуміння суті патентування. Наведені приклади постачено вичерпними коментарями та схемами, що дає змогу в досить доступній формі максимально засвоїти основні принципи оформлення заявок на винаходи та корисні моделі.

Сторінки