ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 1

Надходження: 

ЖУРНАЛ ОРГАНІЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ХІМІЇ 2014, № 1
ЗМІСТ
 
(S) –(+)-1-(2-піролідинілметил)піролі дин – ефективний органокаталізатор асиметричного синтезу
В. М. Ткачук, В. М. Шоба, В. А. Сучак, М. В. Вовк
 
Synthesis and antiviral activity of [(9-R¹-10-R²-3-R-2-OXO-2H-[1,2,4]-triazino[2,3-c]quinazolin-6-YL)thio]acetamides derivatives with the fragments of carcass animes (Синтез та антивірусна активність похідних [(9-R¹-10-R²-3-R-2-OКСО-2H-[1,2,4]-триазино [2,3-c] хіназолін-6-іл)тіо]ацетамідів з фрагментами каркасних амінів
І. С. Носуленко, О. Ю. Воскобойнік, Г. Г. Берест та ін.)
 
Дослідження залежності хімічна структура – антигіпоксична дія в ряду похідних індолу та 2-оксіндолу, які містять етиламіновий фрагмент
Р. Г. Редькін, В. П. Черних, Л. А. Шемчук та ін.
 
Galix[4]arene α-hydroxymethylphosphonic acids as potential inhibitors of protein tyrosine phosphatases (
Калікс[4]арен α-гідроксифосфонові кислоти як потенційні інгібітори протеїнтирозинфосфатаз
В. В. Труш, В. Ю. Танчук, С. О. Черенок та ін.)
 
Directed synthesis of potential antitumor substances among derivatives of 3-mercapto4-(pyrrol-1-yl)-5-cyclohexyl-1,2,4-triazole(4H) ( Цілеспрямований синтез потенційних протипухлинних субстанцій в ряду похідних 3-меркапто-4-(1Н-пірол-1-іл)-5-циклогексил-1,2,4-триазолу(4Н)
Н. Б. Саїдов, В. А. Георгіянц, А. М. Демченко)
 
Синтез 7-арил-6,7-дигідротетразоло [1,5-α]піримідин-5(4Н)-онів
В. В. Бородіна,В. В. Ліпсон,В. І. Мусатов
 
N-Бензил-4-гидрокси-2-оксо-1-(2-цианоэтил)-1,2-дигидрохинолин-3-карбоксамиды как перспективные анальгетики
И. В. Украинец, О. В. Горохова, К. В. Андреева, А. А. Давыденко
 
Взаимодействие 1-фенил-5-хлор-1Н-пиразол-4-карбоксамида и 1-фенил-N-формил-5-хлор-1Н-пиразол-4-карбоксамида с гидрзингидратом
А. О. Гуренко, Б. М. Хутова, С. В. Ключко и др.
 
Моделювання 3D фармакофорів у молекулах похідних 5,7-диметил-6-фенілазо-3Н-тіазоло[4,5-b]піридин-2-ону
О. В. Кленіна, Т. І. Чабан, В. В. Огурцов та ін.
 
The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXV. Kinetic parameters of activation and isoparametricity of the reaction of the alkaline hydrolysis of methyl esters of substituted 4,5-dimethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binary dioxane-water solvent ( Реакційна здатність похідних N-фенілантранілових кислот. XXV. Кінетичні параметри активації та ізопараметричність реакції лужного гідролізу метилових естерів заміщених 4,5-диметокси-N-фенілантранілових кислот у бінарному розчиннику діоксан-вода
С. Г. Ісаєв, О. М. Свечнікова, А. О. Девяткіна, Т. А. Костіна)
 
Дослідження змін структури ацильованих похідних танідів у процесі синтезу з використанням диференційної УФ-спектроскопії
Мустафа Альхуссейн, А. В. Мартинов
 
Вплив нових потенційних фунгістатичних агентів на деякі функції клітин крові людини
Л. Є. Калашнікова, І. М. Коперник, І. В. Семенюта та ін.