ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ №10, 2013

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ №10, 2013

Джерело: www1.nas.gov.ua

МАТЕМАТИКА
Бахтін О. К., Заболотний Я. В. Оцінки добутку внутрішніх радіусів трьох неперетинних областей
Боровченкова М. С., Герасименко В. І. Границя Больцмана Треда рівняння Енскога одновимірних гранульованих газів
Дашкова О. Ю. Обобщенно разрешимые АFF-группы
Маринецъ В. В., Маринець К. В. Крайова задача Гурса-Дарбу для нелінійного рівняння гіперболічного типу
Перестюк М. О., Мішура Ю. С., Шевченко Г. М. Про розподіл локального часу однорідного дифузійного процесу

ІНФОРМАТИКА ТА КІБЕРНЕТИКА
Єлейко Я. І., Косаревич К. В. Одна некласична модель кількісної конкуренції на ринку в
умовах двосторонньої невизначеності
Малик І. В. Збіжність у схемі дифузійної апроксимації розв’язків диференціально - функціональних рівнянь нейтрального типу
Семенов В. В. Моделювання впливу міжбюджетних трансфертів України на фінансування соціальної інфраструктури

МЕХАНІКА
Бастуй В. Н. Прогнозирование эффекта Баушингера в ортотропных материалах с трансляционным упрочнением признакопеременном одноосном нагружении
Галазюк В. А., Сулим Г. Т. Напружено-деформований стан необмеженого середовища із “залікованою” дисковою тріщиною
Григоренко А. Я., Соколова Л. В., Романишин М. В. Решение задач о свободных колебаниях конических оболочекпеременной толщины на основе уточненной модели
Ободан Н. И., Громов В. А. Закритическая деформация и критические нагрузки для цилиндрической оболочки с расслоением по толщине

ФІЗИКА
Гаврюшенко Д. А. Вплив радіаційного опромінення на структуру конденсованих систем
Гомонай Е. В. Особенности формирования равновесной доменной структуры в много¬слойных системах
Черногор Л. Ф. Физические эффекты пролета Челябинского метеорита

МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Головчан В. Т. Об уравнениях состояния порошковой системы на заключительной стадии жидкофазного спекания

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ
Даниленко В. А., Микуляк С. В., Поляковський В. О. Експериментальне дослідження динамічного деформування структурованого геофізичного середовища
Наумко І. М., Федоришин Ю. І., Нестерович Н. В., Телепко Л. Ф., Сахно Б. Е. Умови формування прожилково-вкрапленої мінералізації у відкладах лучичівської товщі трапової формації зони зчленування Волинського палеозойського підняття та Волино-Подільської монокліналі Західної Волині
Осадчий В. И., Ковальчук Л. А. Стохастическое оценивание местного климата на основе вековых наблюдений за температурой воздуха и атмосферными осадками

ХІМІЯ
Калачова Т. А., Яковенко О. М., Бондаренко О. М., Кравець В. С. Регуляція рівня фенольних антиоксидантів у тканинах сої при дії саліцилової кислоти
Мартынюк И. С., Алексеева Т. Т. Особенности кинетики образования последовательных взаимопроникающих полимерных сеток на основе сетчатого полиуретана иоргано-неор- ганического сополимера
Слободяник М. С., Нагорний П. Г., Бойко Р. С., Заславсъкий О. М. Синтез та структура фосфатів лужних металів і галію
Хоменко Д. М., Дорощук Р. О., Лампека Р.Д. ЯМР спектроскопічне та рентгено- структурне дослідження координаційних сполук аргентуму (І) з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу

БІОЛОГІЯ
Водка М. В., Поліщук О. В., Бглявсъка Н. О., Золотарьова О. К. Реакція фото¬синтетичного апарату шпинату на дію важких металів, інгібіторів карбоангідрази
Колупаев Ю. Е., Луговая А. А., Обозный А. И., Ястреб Т. О., Карпец Ю. В.Мусатенко Л. И. Сигнальные посредники при индуцировании антиоксидантных ферментоврастительных клеток жасмоновой кислотой

БІОХІМІЯ
Мелъничук Д. О., Грищенко В. А. Комплексний підхід у визначенні ефективності застосування ліпосом при дії іонізуючої радіації
Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Пидюра М. О., Колєснікова І. М., Луговська Н. Е., Луговськой Е. В., Комгсаренко С. В. Локалізація епітопу фібринспецифічногомоноклонального антитіла І-3с у В/3118-134 фрагменті фібрину людини

МЕДИЦИНА
Орел В. Е., Шевченко А.Д., Рихальський О. Ю., Бурлака А.П., Лукін С. М.,Щепотін І. Б. Нелінійні магнітні властивості магнетомеханохімічно синтезованогонанокомплексу з магнетиту та протипухлинного антибіотика д оксорубіцину

ЕКОЛОГІЯ
Гулин С. Б., Мирзоева Н. Ю., Егоров В. Н., Сидоров И. Г., Проскурнин В. Ю.,Гулина Л. В. Вторичное загрязнение Черного моря техногенными радионуклидами послеаварии на Чернобыльской АЭС