ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2017, №3

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2017, №3

ЗМІСТ

Новели законодавства
Шакель Н. Ответственность за хранение с целью распространения контрафактных произведений в праве Республики Беларусь С. 5
На початку 2016 р. в Кодекс Республіки Білорусь про адміністративні правопорушення були внесені зміни, що ввели відповідальність за новий вид дій — зберігання з метою розповсюдження контрафактних творів. У цій статті аналізується нова норма, розглядаються основні терміни, пов’язані з її застосуванням, а також висловлені пропозиції щодо уточнення наявного правового регулювання.
Ключові слова: авторське право, контрафактний твір, адміністративна відповідальність, правовласник, розповсюдження, відтворення

Штефан А. Камкординг, кардшейрінг, піратство: законодавчі новели щодо видів порушень авторського права і суміжних прав С. 12
Стаття присвячена огляду нових положень Закону України «Про авторське право і суміжні права», які стосуються видів порушення авторського права і суміжних прав.
Проаналізовано поняття камкордингу, кардшейрінгу, контрафакції, піратства, звернуто увагу на неточності, допущені у законодавчих дефініціях.
Ключові слова: піратство, контрафакт, контрафакція, камкординг, кардшейрінг, порушення авторського права і суміжних прав

Штефан А., Зеров К. Припинення порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет: огляд законодавчих новел С. 18
У статті проаналізовано положення статей 52-1, 52-2 Закону України «Про авторське право і суміжні права». Досліджено окремі аспекти застосування порядку припинення порушень авторського права і суміжних прав з використанням мережі Інтернет, зроблено пропозиції щодо його удосконалення.
Ключові слова: авторське право,суміжні права, Інтернет, припинення порушень, неюрисдикційна форма захисту прав, самозахист

Авторське право
Дроб’язко В. Всесвітня конвенція про авторське право 1971 р. С. 27
Стаття присвячена аналізу перегляду Всесвітньої конвенції в Парижі (1971 р.), зокрема науковому аналізу таких питань: визнання майнових прав, можливість робити винятки з цих прав (ст. IV bis); ліцензії на переклад і відтворення, надавані компетентним органом країнам, які розвиваються (ст. V bis, V ter і V quater); тимчасове призупинення дії положення про незастосовність Бернської конвенції в інтересах країн, що розвиваються (новий пункт у Додатковій декларації щодо ст. ХVII); інші відмінності від Конвенції 1952 р.
Ключові слова: авторське право, майнові права, ліцензія на переклад, ліцензія на відтворення

Закордонний досвід
Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект С. 32
Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у США. Автором розглянуто законодавство США з питань діяльності університетів, процедури інвестування для малого бізнесу, технологічних інновацій, питання закріплення прав на продукти та технології, права на інтелектуальну власність, отриману при державному фінансуванні розробок та ін.
Простежується історія розвитку наукових парків в США від моменту їх створення до сучасності. Розглянуті види інноваційних структур та їхні особливості. Проведено аналіз досліджень вчених щодо державно-правового регулювання вищої освіти, дослідних закладів і наукових парків.
Охарактеризовано сучасний стан та тенденції діяльності наукових парків у США.
Ключові слова: науковий парк, наука, правове регулювання, високі технології, інновація

Кашинцева О. Примусове ліцензування лікарських засобів: досвід ЄС С. 38
Стаття присвячена досвіду видачі примусових ліцензій на винаходи, об’єктом яких є лікарський засіб, у країнах ЄС. Досвід порівняно успішних країн ЄС у сфері дотримання балансу прав інтелектуальної власності, антимонопольного законодавства та інтересів суспільства є неоціненним для України в період національних реформ та необхідності гарантування та забезпечення пацієнтів доступними і якісними лікарськими засобами.
Ключові слова: примусова ліцензія, лікарський засіб, доступ до лікування, права людини, охорони здоров’я, інтелектуальна власність, антимонопольне законодавство

Судова експертиза
Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи С. 43
У статті розглянуті підходи до визначення схожості назв лікарських засобів, які зареєстровані чи використовуються як знаки для товарів і послуг, що відрізняються від встановлених підходів для визначення схожості позначень в інших класах МКТП.
Визначені стадії та особливості дослідження назв лікарських засобів щодо їх схожості, що розглядаються у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою ЄС.
Ключові слова: назва лікарського засобу, знак для товарів і послуг, судова експертиза, схожість позначень

Право та інновації
Бутнік-Сіверський О. Формування неоекономіки у сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації С. 57
У статті розглядається проблема послідовного переходу економіки від одної стадії розвитку до іншої, що також є підтвердженням поетапного розвитку інноваційної сфери діяльності, як результат інтенсифікації сфери інтелектуальної власності.
Обґрунтовується використання поняття «інтенсифікація» до сфери інтелектуальної власності, як новий науковий погляд на процеси розширення та поглиблення інноваційної діяльності за рахунок динаміки зростання комерціалізації майнових прав інтелектуальної власності, найбільш повного використанні інтелектуального капіталу.
Щодо інтенсифікації процесів у сфері інтелектуальної власності пропонується використати інструменти диверсифікації та технології форсайту, зокрема, випереджальної, або так званої «інноваційної» модернізації, що найбільш придатні для здійснення технічної та технологічної модернізації економіки України, з огляду на результативну комерціалізацію інтелектуального капіталу.
Ключові слова: нова економіка, інтенсифікація процесів у сфері інтелектуальної власності, модернізація, інструменти диверсифікації та технології форсайту

Погляд науковця
Кушнір І. До питання про принципи оподаткування в галузі будівельної діяльності С. 68
У статті розглядаються підходи фінансової, економічної та фінансово-правової наук до розуміння принципів, на яких формується податкова система. Наголошується на застосуванні різних конструкцій стосовно поняття принципів (принципи податкового права, принципи оподаткування, принципи податкової системи тощо). На підставі аналізу положень Податкового кодексу України робиться висновок про необхідність застосування принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, до галузі будівельної діяльності. Виокремлюються принципи, що забезпечують реалізацію конституційного ладу, та визначається специфіка застосування окремих принципів у галузі будівництва.
Ключові слова: будівництво, оподаткування, податкове законодавство, принципи оподаткування

Реформування законодавства
Кадєтова О. Реформа інтелектуальної власності в Україні через призму європейської правової доктрини інтелектуальної власності С. 77
Сенчук В. Правові засади охорони офіційних назв держав та внесення їх до позначень С. 87