ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2017, №2

Надходження: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 2017, №2

ЗМІСТ

З історії винахідництва
Довгань Г. Правове регулювання винахідництва в УРСР у 30-х рр. ХХ ст. C. 5

Стаття присвячена історії винахідницького права в УРСР у 30-х рр. ХХ ст.
Проаналізовано тогочасне законодавство, правову доктрину й архівні матеріали, що зберігаються в архівних установах м. Києва. Значна увага приділена системі державних органів у сфері винахідництва та практиці реалізації законодавства про винаходи.
Ключові слова: винахідництво, авторське свідоцтво на винахід, патент, реалізація винаходів, Всесоюзне товариство винахідників

Авторське право
Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності подружжя на твір за цивільним законодавством України C. 12

У цій науковій статті висвітлюється можливість поширення режиму спільного сумісного майна подружжя на твори за цивільним законодавством України. Також аналізуються проблемні питання здійснення спільних майнових прав подружжя на об’єкти авторського права. Досліджуються майнові авторські права залежно від підстави їх виникнення.
Ключові слова: спільні майнові права на твір, подружжя, авторські права

Дроб’язко В. Конвенційна охорона авторських прав у Бернській і Всесвітній конвенціях C. 18
Стаття присвячена порівняльному аналізу основних проблем конвенційної охорони авторського права у двох міжнародних конвенціях, зокрема таким: особи, що мають право на конвенційну охорону; охоронювані твори; умови надання конвенційної охорони; строк конвенційної охорони; особисті права авторів; право на переклад твору; право на відтворення примірників твору; право на публічне використання.
Ключові слова: авторське право, Бернська конвенція, Всесвітня конвенція

Засоби індивідуалізації
Афян А. Географічні зазначення: власність без власника C. 26

Стаття присвячена аналізу норм українського законодавства щодо географічних зазначень та пошуку суб’єкта, якого найбільш вірогідно можна визначити як власника до даного засобу індивідуалізації. Проаналізовано зміст правомочностей на географічне зазначення, досліджено можливість віднесення держави, народу, територіальної громади до кола власників географічних зазначень.
Ключові слова: географічне зазначення, теорія права власності

Договірні відносини
Работягова Л. Деякі аспекти укладання ліцензійних договорів на використання торговельної марки C. 35

Розглянуто практичні аспекти ліцензійної діяльності в сфері торговельных марок. Проаналізовано умови ліцензійного договору, які визначають обсяг прав інтелектуальної власності на торговельну марку, наданих ліцензіату для використання, взаємні
права і обов’язки сторін договору. Показана необхідність детального дослідження правового стану та обсягу прав на торговельну марку перед укладанням ліцензійного договору задля зменшення ризиків при його реалізації.
Ключові слова: ліцензійний договір, торговельна марка, обсяг прав, умови договору, якість товарів

Судова експертиза
Сопова К. Знак для товарів і послуг — назва лікарського засобу як об’єкт дослідження судової експертизи C. 45

У статті розглянуті підходи до визначення схожості назв лікарських засобів, які зареєстровані чи використовуються як знаки для товарів і послуг, що відрізняються від встановлених підходів для визначення схожості позначень в інших класах МКТП.
Приведені стадії та особливості дослідження назв лікарських засобів на предмет визначення їх схожості, що розглядаються у порівнянні з вітчизняною судовою і судово-експертною практикою та практикою Європейського Союзу.
Ключові слова: назва лікарського засобу, знак для товарів і послуг, судова експертиза, схожість позначень

Захист прав
Штефан А. Зловживання цивільними процесуальними правами як процесуальний юридичний факт C. 62

У статті викладено наукову теорію про належність зловживання цивільними процесуальними правами до окремого різновиду цивільних процесуальних фактів-дій.
Проведено аналіз сутності цього правового явища, здійснено його порівняння з категорією правопорушення, розглянуто критерій добросовісності як підставу для розмежування правомірної поведінки та зловживання цивільними процесуальними правами, запропоновано авторське визначення поняття зловживання цивільними процесуальними правами.
Ключові слова: зловживання процесуальними правами, добросовісність, процесуальний юридичний факт

Економіка інтелектуальної власності
Бутнік-Сіверський О. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності C. 72

В статті розглядається проблема визначення сутності та особливості становлення, функціонування й розвитку нової економіки з урахуванням еволюційних змін. Аналізуються неоднозначні погляди науковців, їх підходи, різні інтерпретації щодо розуміння змісту поняття «нова економіка» в умовах трансформаційних процесів в сучасній економіці. Запропоновано форми прояву нової економіки доповнити сферою інтелектуальної власності, яка поширює свій вплив на всі сектори економіки, та визначено перспективні завдання просування України до нової економіки.
Ключові слова: нова економіка, погляди науковців,процеси в сучасній економіці, сфера інтелектуальної власності

Погляд науковця
Кушнір І. Деякі аспекти розробки та використання фінансово-правових моделей житлового будівництва в Україні С. 83

У статті розглядаються фінансово-правові моделі житлового будівництва в Україні. Аналізуються положення національного законодавства, практика діяльності забудовників, досліджуються позиції науковців та фахівців стосовно позитивних моментів
та ризиків використання різних фінансово-кредитних механізмів, закріплених чинним законодавством. Розглядаються шляхи удосконалення законодавчого регулювання, а також можливість використання альтернативних моделей фінансування будівництва. Зазначається необхідність врахування питань оподаткування при обранні певних фінансово-кредитних механізмів.
Ключові слова: житлове будівництво, оподаткування будівництва, фінансово-кредитний механізм, фінансово-правова модель

Інтернет-відносини
Глотов С. Правовий режим творів у цифровому середовищі: загальнотеоретичні засади C. 93

Стаття присвячена аналізу загальнотеоретичних засад терміну «правовий режим» щодо творів в цифровому середовищі. Презюмується, що твір в цифровій формі є нетиповий об’єкт цивільного права. Виходячи з цього, пропонується за більшу посилку
взяти позицію В. Жукова, який, досліджуючи нетипові об’єкти інтелектуальної власності, зазначав, що термін «правовий режим» слід використовувати тоді, коли йдеться про властивості матеріальних чи духовних об’єктів, які детермінують поведінку особи –
суб’єкта права, де невід’ємні властивості, наприклад, об’єкта інформатики (відчутні та невідчутні людиною) належить іменувати атрибутами.
Ключові слова: правовий режим, авторське право, твір в цифровій формі, нетиповий об’єкт цивільного права, властивості об’єктів, цифрове середовище