СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 5

Надходження: 

СУДОВА ПРАКТИКА 2014, № 5

ЗМІСТ

Тема номера:
ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЗА СТ. 6 КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. № 3477-ІУ
Рекомендація № Я(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо повторного розгляду або поновлення провадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень Європейським судом з прав людини»
(прийнято Комітетом Міністрів на 694-му засіданні заступників міністрів від 19 січня 2000 р.)
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Єрохіна проти України»
Справа щодо забезпечення права на участь захисника на початкових етапах розслідування
(ухвала ВССУ від 12 листопада 2013 р., справа № 5-2198зп13)
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Загородній проти України»
Справа щодо забезпечення права на вільний вибір захисника
(ухвала ВССУ від 15 листопада 2012 р., справа № 5-2140зпв12)
Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ніколаєнко проти України»
Право на участь захисника під час провадження у Верховному Суді України
(ухвала ВССУ від 14 листопада 2013 року, справа № 5-591зпв13)

КОМЕНТАР НАУКОВЦЯ
Юдківська Г.

Огляд загальних гарантій справедливого судового процесу — ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод