ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2015, № 2

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2015, № 2

ЗМІСТ

Математика
Гладкая 3. Н.
О решениях уравнения Кортевега-де Фриза с начальными данными типа ступеньки
Легенький В. І.
Теоретико-груповий аналіз розв’язків д’Аламбера основного рівняння зовнішньої балістики
Мартынюк А. А.
Об одном способе оценки решений квазилинейных систем
Пташник Б. Й., Репетило С. М.
Задача Діріхле-Неймана для лінійних нееліптичних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами
Сердюк А. С., Степанюк Т. А.
Оцінки найкращих т-членних тригонометричних наближень класів аналітичних функцій

Інформатика та кібернетика
Сергіенко І. В., Литвин О. М., Литвин О. О., Ткаченко О. В., Грицай О. Л.
Інтерполяція ермітового типу в точках системи неперетинних ліній

Механіка
Каминский А. А.
О моделировании зоны предразрушения у фронта трещины
Карнаухов В. Г., Козлов В. И., Карнаухова Т. В.
Влияние деформаций сдвига на эффективность работы пьезоактуаторов при активном демпфировании колебаний прямоугольной пластины

Фізика
Атамась Н. О., Булавін Л. А., Британ А., Вербинська Г. М.
Вплив концентрації на динамічні властивості однозарядних електролітів
Линчевский И. В.
Датчик угла поворота с применением магнитооптического модулятора на биморфном элементе
Рохманова Т. Н., Апостолов С. С., Майзелис 3. А., Ямпольский В. А.
Нелинейная трансформация волн с различными поляризациями в ограниченных слоистых сверхпроводниках

Матеріалознавство
Закарян Д. А., Картузов В. В., Хачатрян А. В.
Эмпирические расчетные формулы для определения характерных параметров эвтектики в квазибинарных металлокерамических системах

Науки про Землю
Базыкина А. Ю., Доценко С. Ф.
Амплитудные и знергетические характеристики длинных волн в проливе Босфор
Карли 3. В., Сьомка В. О., Бондаренко С. М., Степанюк Л. М.
Епігенетична ураново-рудна мінералізація Гайворонського рудопрояву Українського щита
Кушнір С. В., Козак Р. П., Кость М. В.
Барботажний хімічний ефект і його вплив на властивості морської води
Присяжнюк В. А.
Представители группы Gastrocopta gemina Steklov (Mollusca, Pulmonata) в неогене Украины и Казахстана
Пустовитенко А. А. , Пустовитенко Б. Г.
Новые данные о процессах в очаговой зоне ощутимого землетрясения 2 июля 1990 г. (Крым)

Хімія
Керносенко Л. А., Никовская Г. Н., Годинчук Н. В., Панько А. В.
Адсорбционные и реологические свойства акриламидного гидрогеля
Притула А.Ю., Труш В. О., Слива Т. Ю., Ліціс О. О., Неділько С. Г., Амірханов В. М.
Дослідження будови та властивостей тетракіс-комплексів лантаноїдів з N-(біс (бензиламіно)фосфорил)тозиламідом
Савельев Ю. В., Ахранович Е. Р., Марковская Л. А., Янович И. В., Дмитриева Т. В.
Пенополиуретаны на основе растительных масел и полисахаридов природного происхождения
Тітов Ю. О., Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В.
Синтез та кристалічна структура шаруватих скандатотитанатів Sr₂LnScTiO₇

Біологія
Бурлака О. М., Пірко Я. В., Смертенко П. С., Коломис О. Ф., Глазунова В. О., Константинова Т. Є., Ємець А. І., Блюм Я. Б.
Функціоналізація вуглецевих нанотрубок за допомогою молекул біологічного походження різної природи
Максименко Л. О., Войчук С. І.
Множинність бактеріоцинів, одержаних з природних ізолятів пектолітичних фітопатогенних бактерій Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, виділених у різних областях України

Біохімія
Клочко В. В.
Сравнительный таксономический анализ Рseudomonas batumici и эволюционно близких ему видов
Ткачук В. В., Левченко С. М., Ребрієв А. В., Ткачук Л. В., Черних С. І., Ткачук 3. Ю.
Дослідження взаємодії “корових” 2/,5/-олігоаденілатів із деякими протеїнами методом флуоресцентної спектроскопії