ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 9

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 9

ЗМІСТ

Математика
Гладкая 3. Н.
О коэффициенте отражения оператора Шредингера с гладким потенциалом
Грабова У. 3.
Наближення сумами Зигмунда класів згорток періодичних функцій в інтегральних метриках
Затула Д. В., Козаченко Ю. В.
Умови Ліпшиця для випадкових процесів з банахових просторів Fφ(Ω) випадкових величин
Перестюк М. 0., Мішура Ю. С., Рагуліна 0. Ю.
Про ймовірність банкрутства в моделі ризику зі змінною інтенсивністю надходження премій
Солодкий С. Г., Милейко Г. Л.
Про інформаційну та алгоритмічну складність деяких класів рівнянь Фредгольма першого роду

Інформатика та кібернетика
Кривонос Ю. Г., Селезов И. Т.
О моделировании седиментации гиперболическим уравнением и его вырождение
Кудін В. І.
Метод допустимих базисних матриць
Стоян Ю. Г., Панкратов А. В., Романова Т. Е., Чернов Н. И.
Квази-рhі-функции для математического моделирования отношений геометрических объектов

Механіка
Городецька Н. С., Неділько О. О.
Трансформація згинних хвиль на вертикальній границі у ступінчастому хвилеводі

Фізика
Мирошніченко В. І., Лебединський С. О.
Квантово-механічний рух електрона в паралельних магнітному та електричному полях

Енергетика
Кузьменко Б. В.
Розвиток теорії та математичної моделі теплового самозаймання пиловугільних сумішей
Матеріалознавство
Шут О. А.
Обобщенная зависимость предела текучести от размера зерна

Науки про Землю
Титаренко О. В.
Оперативне оцінювання геоекологічного стану м. Кривий Ріг за матеріалами дистанційного зондування Землі
Ходоровский А. Я., Апостолов А. А.
Анализ зависимости количества выделяемых систем линеаментов от ширины интервала группирования

Хімія
Глоба Н. И.. Кублановский В. С., Никитенко В. Н., Милованова О. И.
Исследование тонких электролитических пленок олова при циклировании в апротонных растворителях
Карпенко О. С., Кісельова Т. О., Галатпенко Н. А.
Створення нових поліуретансечовин з декаметоксином, що містять фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом
Пилипенко І. В., Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю.
Сорбція іонів урану та хрому Zr/Аl-пілардованим монтморилонітом
Христова Т. М., Полищук П. Г., Варнек А. А., Кузьмин В. Е.
Комплексный подход к дизайну антагонистов тромбоксановых А2 рецепторов
Khavrienko D. I., Kobzar O. L., Shevchuk M. V., Romanenko V. D., Kobelev S. M., Averin A. D., Beletskaya P., Vovk A. I., Kukhar V. P.
α,α-Difluoro-β-ketophosphonates on a tetraazamacrocyclic platform: Synthesis and inhibitory activity against protein tyrosine phosphatases

Біологія
Григорян Р.Д., Лябах Е. Г.
Энергетический аспект этиологии артериальной гипертензии

Біохімія
Геращенко О. Л., Журавель О. В., Пушкарьов В. В., Погрібний П. В., Тронько М.Д.
Вплив таксанів на проліферацію клітин папілярної карциноми щитовидної залози
Горюнова И. И., Красиленко Ю. А., Заславский В. А., Емец А. И.
Влияние кадмия на организацию актиновых филаментов в клетках корней Arabidopsis thaliana
Покотило І. В., Мартінец Я., Кравець В. С.
Регуляція активності фосфатидилхолін-гідролізуючих фосфоліпаз С за умов дії чинників біотичного стресу у рослин
Семеніхін А. В.
Карбоангідразна активність чинника спряження СРі. ізольованого з хлоропластів шпинату
Сеник Ю. І., Хоменчук В. О., Курант В. 3., Грубінко В. В.
Роль фосфоліпідів мембран еритроцитів у формуванні резистентності організму риб до дії іонів кадмію

Біофізика
Глушенков А. Н., Говорун Д. Н.
Прототропная таутомерия 9-метилгуанина: квантово-механическое исследование

Медицина
Єфімов А. С., Орленко В. Л., Михальчук Л. М.
Вітамін D у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу