ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 7

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 7

Зміст

Математика
Королюк В. С., Самойленко І. В. Великі відхилення для імпульсних процесів накопичення в схемі фазового укрупнення
Лебедєв Є.О., Пономарьов В.Д. Про багатоканальні системи з повторними викликами сталої інтенсивності
Михайлец В. А., Чеханова Г. А. Фредгольмовые краевые задачи с параметром на пространствах С⁽ⁿ⁾ [a, b]
Попович Д. Р. Контракція між алгебрами Лі з обов’язково сингулярними компонентами матриці контракції
Чернецька Л. О. Тривимірні узагальнені моментні зображення та апроксимації типу Паде для функцій трьох змінних
Goriunov A. S. Multiinterval Sturm-Liouville boundary-value problems with distributional potentials

Інформатика та кібернетика
Копець М. М. Оптимальне керування процесом нагрівання тонкого стержня
Литвин О.М., Литвин О. О., Ткаченко 0. В.. Грицай О.Л. Ермітова інтерлінація функцій двох змінних на заданій системі неперетинних ліній із збереженням класу Cͬ(R²)

Механіка
Загуменный Я. В. Динамика и структура стратифицированного течения около горизонтальной пластины
Никитина Н. В. О существовании гомоклинической траектории с симметрией в трехмерных системах

Фізика
Роман В. І., Купліаускіене А. В., Боровик О. О., Зацарінний О. І. Динаміка збудження
автоіонізаційних станів атому рубідію і молекули Rb₂ при електрон-атомних
зіткненнях

Теплофізика
Халатов А. А., Доник Т. В. Новый критерий теплогидравлической зффективности интенсификаторов теплообмена

Матеріалознавство
Галанов Б. А., Валеева И. К. Скользящий контакт шероховатых упругих тел с учетом их адгезии

Науки про Землю
Доценко С. Ф., Миклашевская Н. А. Возмущения уровня Каркинитского залива Черного моря, вызванные прохождением атмосферного фронта
Еремеев В. Н., Жуков А. Н., Мельникова О. Н., Сизов А. А., Чухарев А. М. Мультимасштабная квазипериодичность индекса Североатлантического колебания и ее влияние на структуру поля ветра Черного моря
Лялько В. І., Єлістпратова Л. О., Апостолов О. А. Використання даних наземного та космічного моніторингу температури навколишнього середовища для аналізу сучасної зміни клімату в Україні
Шаталов Н. Н. Тектоника Петрово-Гнутовского рудного узла Приазовья

Хімія
Самойленко Т. Ф., Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О. Особливості формування епоксиакрилатних взаємопроникних полімерних сіток під впливом сонячного випромінювання
Струтинська Н. Ю., Лівіцька 0. В., Слободяник М. С., Затовський І. В. Взаємодія в розплавлених системах М¹РОз—FеО(Fе₂Oз)—M¹СІ, М1 — Lі, Nа, К
Травинская Т. В., Брикова А. Н., Курдши И. К., Чевичалова А. В., Савельев Ю. В. Деградируемые иономерные полиуретаны на основе экзополисахарида ксантана

Біологія
Данилов М. О., Островська Г. В., Рибальченко В. К. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан печінки щурів за умов хемоіндукованого канцерогенезу колоректального раку

Біохімія
Борова М. М., Науменко А. П., Ємець А. І., Блюм Я. Б. Стабільність квантових точок СdS, синтезованих за допомогою бактерії Escherichia coli
Гулевский А. К., Ахатова Ю. С., Сисоев А. А., Сисоева И. В. Стимулирующее действие низкомолекулярной фракции кордовой крови на энергетический обмен в лейкоцитах

Біофізика
Плоднік Д. П., Войтешенко І. С., Говорун Д. М. Квантово-хімічний аналіз усіх можливих пар основ ДНК m1Тhу • m9Аdе
Процент І. О. Внутрішньомолекулярні водневі зв’язки в молекулі кверцетину: дослідження методом аналізу топології електронної густини

Медицина
Пілінська М. А., Дибський С. С. , Дибська 0. Б., Швайко Л. І. Результати дослідження персистенції прихованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах периферичної крові практично здорових волонтерів