ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 5

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 5
Зміст
 
Математика
Болотов Д. В. Топология слоений неотрицательной кривизны на пятимерных многообразиях II
Герасименко В. І., Федчун Ю. Ю. Кінетичні рівняння активної м’якої речовини
Ефимушкин А.С., Рязанов В.И. О регулярних решениях задачи Римана-Гильберта для уравнений Бельтрами
Іванов 0. В., Орловський І. В. Асимптотичні властивості оцінки параметрів лінійної регресії у випадку слабко залежних регресорів
Курдаченко Л. А., Субботін І. Я., Чупордя В. А. Про структуру модулів над узагальнено розв’язними групами
 
Інформатика та кібернетика
Грицик В. В., Бондарук А. В., Грицик В. В., Кравець І. І., Опотяк Ю. В., Цмоць І. Г. Інформаційна технологія програмно-керованих растрів введення зображень у системах комп’ютерного зору
Сирик С. В., Сальников Н. Н. О применении сосредоточения в методе конечных элементов Петрова-Галеркина при решении задач конвекции-диффузии
Шевченко А. И., Миненко А. С. Осесимметричное потенциально-вихревое течение со свободной границей
 
Механіка
Каминский А. А., Дудик М. В., Кипнис Л. А. Влияние области деструкции материала вблизи вершины межфазной трещины на условия ее страгивания
Кубенко В. Д. Нестационарная нагрузка на поверхности упругого полупространства
Мартинюк А. А. Об устойчивости траекторий множества разностных уравнений
 
Фізика
Баранський П. І., Гайдар Г. П. Вплив високотемпературного відпалу на параметри анізотропії рухливості і анізотропії термо-ЕРС захоплення електронів фононами в n—Sі
Булавін Л. А., Гаврюшенко Д. А., Коробко О. В., Сисоєв В. М., Черевко К. В. Дифузійні потоки та продукування ентропії в плоскопаралельній порі у випадку ідеального розчину
 
Матеріалознавство
Ніколюк П. К., Ющенко А. В., Стасенко В. А., Ніколайчук В. Я. Дегібридизація в сполуках RAI₂Si₂
 
Науки про Землю
Дугін С. С. Оцінка і вибір полігонів для наземної завірки інформації космічного геомоніторингу
Ковальчук Л. А. Моделирование динамики статистических распределений температуры воздуха посредством процесса Орнштейна- Уленбека и уравнения Фоккера-Планка
Пустовитенко Б. Г.. Мержей Е. А. К прогнозу ожидаемых сейсмических воздействий от сильных землетрясений Крыма
Шаталов Н. Н. Крупная Новоигнатьевская дайка андезитових порфиритов — как индикатор разломно-блоковой тектоники и глубинного строения зоны сочленения Донбасса с Приазовьем
 
Хімія
Бичков К. Л., Теребіленко К. В., Слободяник М. С. Кристалоутворення ВiVO₄ з розплавів системи К—Ві—V—Мо—О
Демченко І. Б., Кісельова Т. О., Наражайко Л. Ф., Галатенко Н. А. Розробка та дослідження біологічно активного полімерного матеріалу з іммобілізованим вінкристином
Жолобко О. Ю., Тарнавчик І. Т., Воронов А. С., Будішевська О. Г., Когут А. М., Воронов С. А. Особливості формування гідрогелів на основі хітозану та поліетиленглікольдисукцинатів шляхом термообробки
 
Біологія
Кузнєцова Г. М., Линчак О. В., Яблонська С. В., Бахуринська О. М., Данилов М. О., Бичко А. В., Рибальченко В. К. Властивості похідних піролу як потенційних протипухлинних сполук нового покоління
Тинкевич Ю. О., Волков Р. А. Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep
 
Біохімія
Урвант Л. П., Макогоненко Є. М., Позняк Т. А., Пидюра М. О., Колеснікова І. М., Цап П. Ю., Березницький Г. К., Луговськой Е. В., Комісаренко С. В. Зв’язування монАТ ІІ-5с з Аа20-78 ділянкою фібриногену інгібує експозицію неоантигенної детермінанти в Вв126-135 сайті молекули
 
Медицина
Кальниш В. Б., Швец А. В. Проблема надежности: новый подход к оценке качества операторской деятельности
Пушкарьов В. М., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. Дія паклітакселу та інгібітора ядерного фактора NF-кВ на пухлини раку щитоподібної залози in vivo