ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 11

Надходження: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 11

СОДЕРЖАНИЕ

Математика
Бабенко В. Ф., Бабенко В. В., Полищук М. В.
Об оптимальном восстановлении интегралов от многозначных функций
Драч К. Д.
Об изопериметрическом свойстве λ-выпуклых луночек на плоскости Лобачевского
Макаров В. Л.
Достатні умови збіжності асимптотичного ряду В. О. Марченка для власних значень задачі Штурма-Ліувілля
Синельщиков С. Д.
Про симетрії квантової площини та її розширення Лорана

Інформатика та кібернетика
Бомба А. Я., Сафоник А. П.
Моделювання процесу фільтрування рідини від багатокомпонентного забруднення просторовим фільтром за умов ідентифікації масообмінного коефіцієнта
Донець Г. П., Пепеляєв В. А., Трофимчук О. М.
Комбінаторні алгоритми підтримки прийняття управлінських рішень
Емец О. А., Барболина Т. Н.
Об оптимизационных задачах с вероятностной неопределенностью

Механіка
Малюга В. С.
Генерация звука потоком, обтекающим сферу
Никитина Н. В.
О близких к синхронным движениях заряженной частицы в электромагнитной волне
Селіванов М. Ф.
Визначення безпечної довжини тріщини та розподілу сил зчеплення в рамках моделі тріщини з зоною передруйнування

Фізика
Булавін Л. А., Махлайчук П. В., Храпатий С. В.
Прямий розрахунок константи димеризації молекул води у насиченій водній парі
Мирошніченко В. І., Лебединський С. О.
Квантово-механічний рух електрона в схрещених однорідних електричному та магнітному полях

Матеріалознавство
Большаков В. И., Волчук В. Н., Дубров Ю. И.
О прогнозировании качества целевого продукта в периодических технологиях
Закарян Д. А.
Вычисление поверхностной энергии контакта компонент в квазибинарных эвтектических системах

Науки про Землю
Квасниця В. М., Павлюк 0. В., Квасниця І. В., Висоцький Б. Л., Гурненко І. В.
Знахідка мікрокристалів самородного вольфраму в білокоровицьких протерозойських конгломератах Волині
Коваленко В. А., Вернигорова Ю. В.
Особенности стратификации понтических отложений юга Украины по остракодам
Лукин А. Е., Деревская Е. И., Руденко К. В.
Об особенностях самородно-металлической минерализации лавобрекчий нижневендской базальтовой формации Волыни
Продайвода Г. Т., Кузьменко П. М., Вижва А. С.
Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального профілювання

Хімія
Бойко В. В., Кобріна Л. В., Рябов С. В., Вершницький В. І., Віленський В. О., Керча Ю. Ю.
Особливості хімічної будови уретанвмісних полімерів, отриманих із використанням ріпакового поліолу
Галиш В. В., Мілютін В. В., Чуніхін О. Ю., Картель М. Т.
Модифікування лігноцелюлозних комплексів сполуками фероціаніду міді: вплив розміру кластерів на селективність сорбції радіоцезію
Камнева Н. Н., Мчедлов-Петросян Н. О., Кальченко В. И.
Этоний — эффективный солюбилизатор воды в органическом растворителе
Толстов А. Л., Лобко Е. В., Лебедев Е. В., Матюшов В. Ф.
Полимерные композиты на основе поли(уретан-мочевины) и наночастиц серебра

Біологія
Білявська Л. О., Нестерова Н. В., Повниця О. Ю., Войчук С. І., Бобко Т. М.
Оцінка антивірусної активності препарату рибамідил на моделі змішаної адено-герпетичної інфекції
Берестяна А.М., Гродзинський Д. М.
Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією
Гребнева Е. А.
Механизмы образования мишенных инсерций при синтезе молекулы ДНК, содержащей цис-син циклобутановые цитозиновые димеры

Біохімія
Федорчук В. В., Танасієнко І. В., Блюм Я. Б., Ємець А. І.
Інгібітор Са2+-залежних протеїнкіназ, трифлюоперазин, підвищує ефективність агробактеріальної трансформації тютюну

Медицина
Орел В. Е., Шевченко А. Д., Рихальський О. Ю., Романов А. В., Бурлака А. П., Лукін С. М., Венгер Є. Ф., Сидорик Є. П., Щепотін І. Б.
Магнітна нанотерапія тварин із карциносаркомою Уокер-256