ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 8

Пополнение: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 8

ЗМІСТ

Математика
Болотов Д. В. О слоениях сфер
Гандель Ю. В., Душкин В.Д. Граничные интегральные уравнения третьей краевой задачи для уравнения Гельмгольца в К+ с плоскопараллельными разрезами
Ковалев А. М., Неспирний В. Н. Метод дополнительных функций в теории устойчивости неавтономных систем дифференциальных уравнений
Королюк Д. В. Дифузійна апроксимація статистичних експериментів з наполегливою нелінійною регресією і еквілібріумом
Лебідь М. В., Торбін Г. М. Про порівнянні та непорівнянні міри Хаусдорфа
Скороходов Д. С. О наилучшем приближении классов Гельдера линейными методами

Інформатика та кібернетика
Ємець О. О., Ольховська О. В. Монотонний ітераційний метод для розв’язування задач комбінаторної оптимізації ігрового типу на переставленнях
Кудін В. І. Метод псевдобазисних матриць
Скурихин В. И., Гриценко В. И., Житецкий Л. С., Соловчук К. Ю. Метод обобщенного обратного оператора в задаче оптимального управления линейными многосвязными статическими об'єктами

Механіка
Гавриленко Г.Д., Мацнер В. И. Методика определения минимальных частот колебаний неидеальных ребристых цилиндрических оболочек на упругом основании
Теплофізика
Панин В. В., Кривошей Ф. А., Богдан Ю. А. Ретроспективная задача для нестационарного оператора теплопроводности

Енергетика
Патон Б. Є., Клюй М. І., Коротинський О. Є., Макаров А. В., Трубіцин Ю. О., Ганус В. О. Результати натурних вимірювань інтенсивності сонячного випромінювання в м. Київ

Науки про Землю
Осадчий В. И., Ковальчук Л. А., Осадчая Н. Н. Исследование структуры загрязнения водных обьектов посредством процессов Ито
Соколовська А. В., Федоровський О.Д. Деякі методи використання матеріалів космічної
зйомки для оцінки і прогнозу сталого розвитку міських територій (на прикладі м. Київ)

Хімія
Братичак М. М., Івашків О. П., Астахова О. Т. Хімічна модифікація епоксидного олігомеру ЕД-20 1,4-бутандіолом
Опанасенко О. А., Сінельніков С.І., Рябов С.В., Керча Ю.Ю. Циклодекстринвмісні кополімери — синтез, властивості та застосування в процесах фотокаталізу
Тарасевич Ю. И., Трифонова М. Ю., Маринин А. И., Доленко С. А., Малишева М. Л. Адсорбционный подход к определению размера и массы молекул гуминовых кислот

Біологія
Гришко В. Н., Сыщикова О. В., Зенова Г. М., Чернов И. Ю. Особенности структурной организации сообществ мицелиальных актинобактерий в природных почвах Украины и России
Ляврін Б. 3., Курант В. 3., Хоменчук В. О., Грубінко В. В. Видові особливості ліпідного складу деяких тканин прісноводних риб Західного Поділля

Біохімія
Мельничук Д. О., Грищенко В. А. Обмін жиророзчинних вітамінів в організмі тварин при розвитку токсичного гепатиту та його коригування

Біофізика
Глушенков А. Н., Говорун Д. Н. Геометрическое построение всех возможных ассоциированных водородными связями пар нуклеотидных оснований

Медицина
Завальська Т. В. Порівняння ефективності антиагрегантної терапії у хворих на уперше виниклу і прогресуючу стенокардію за впливом на жирно кислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів
Шеметун О. В., Талан О. О. Дослідження участі оксидативного стресу в розвитку радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини

Екологія
Дідух Я. П. Новий підхід до оцінки стійкості та ризиків втрати екосистем
Луцишин О. Г., Тесленко І. К., Биков В. В. Стратегія виживання деревних рослин топол пірамідальної (Рориlas pyramidalis Roz.) в умовах урботехногенного забруднення