ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 3

Пополнение: 

ДОПОВІДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 2014, № 3
ЗМІСТ
 
Математика
Бойко В. М. Редукція диференціальних рівнянь до алгебраїчних
Ковтонюк Д. А., Петков И. В., Рязанов В. И. О регулярных решениях задачи Дирихле для уравнений Бельтрами
Королюк Д. В. Диффузионная аппроксимация статистических экспериментов с настойчивой линейной регрессией и зквилибриумом
Лінчук Ю. С. Про один клас діагональних операторів у просторах аналітичних функцій та його застосування
Лебідь В. 0., Нижник Л. П. Спектральний аналіз локально скінченних графів з одним нескінченним променем
Kurta V. V. Liouville comparison principle for solutions to semilinear parabolic second-order partial differential inequalities in the whole space
 
Інформатика та кібернетика
Сергієнко І. В., Литвин О. М., Лобанова Л. С., Залужна Г. В. Аналіз обчислювальних можливостей інтерлінаційного методу скінченних елементів розв’язання нестаціонарної задачі теплопровідності
Шевченко А.И., Миненко А. С., Гололобова А.С. Моделирование сложньїх теплофизи- ческих систем с применением нечеткой логики
Ustimenko V. A. On walks of variable length in the Schubert incidence systems and multivariate flow ciphers
 
Механіка
Крупенин В. Л., Мягкохлеб К. Б. Об одном классе авторезонансных машин виброударного действия
Ободан Н. И., Прокопало Е. Ф., Громов В. А. Устойчивость и закритическое поведение двухслойных цилиндрических оболочек с частичным “неприклеем” при осевом сжатии .
 
Фізика
Мриглод О. І., Кенна Р., Головач Ю. В., Берш Б. Про порівняння екстенсивної та інтенсивної мір ефективності наукових груп
Прохоров Э.Д., Боцула О. В., Реутина О. А. Эффективность генерации планарных диодов n+—n—n+ с туннельными границами
 
Матеріалознавство
Курочкін В. Д. Математичне моделювання процесу утворення шаруватих конденсатів при електронно-променевому випаровуванні-кондєнсації бінарних систем типу Си—Сг
 
Науки про Землю
Вишневський О. А. Про першу знахідку зонального піропу в осадочному чохлі Українського щита
Костинский А. С. Эволюция диссипативной структури как модель процесса в очаге землетрясения: аналогии в живых системах и химической кинетике
Орлюк М. И., Роменец А. А., Орлюк И. М. Низкочастотный техногенний магнитньїй шум в
г. Киев
Станкевич С. А., Титаренко О. В. Виділення осей синфазності на сейсмограмах за допомогою одновимірного перетворення Радона
 
Хімія
Коновалова В. В., Горобець С. В., Полоз Є. А., Бурбан А. Ф. Магнітно-активні ультра- фільтраційні мембрани на основі целюлози
Кублановский В. С., Никитенко В. Н., Руденко К. П. Энергия реорганизации при разряде гидроксиэтилиминодиацетатных комплексов палладия (II)
Тітов Ю. О., Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободянин М. С., Чумак В. В. Особливості будови п’ятишарової структури ізоморфнозаміщених фаз типу CaLn4-xLn¹xTi5O17
Адамчук- Чала Н. І., Яценко В. О., Іутинська Г. О. Вплив інокуляції Вradyrhizobium japonicum УКМ В-6035 на фотосинтетичний апарат сої
Куликова А.Д., Андреенко Т.И., Солдатов А. А. Цветовой полиморфизм раковины и активность аминотрансфераз тканей Mytilus galloprovincialis Lam
Проценко І. О., Говорун Д. М. Конформаційні властивості молекули кверцетину: квантово-хімічне дослідження
 
Біохімія
Секан А. С., Ісаєнков С. В. Одноетапне отримання трансформантів Аrabidopsis thaliana, вільних від маркерних послідовностей, за допомогою сайт-специфічної рекомбіназної системи Сrе/ІохР під контролем мінімального 35S промотору
 
Медицина
Завальська Т. В. Вплив антиагрегантної терапії на імунологічний статус у хворих на уперше виниклу стенокардію